ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازداشتگاه

فرهنگ مترادف و متضاد

بند، توقیفگاه، حبس، دستاقخانه، زندان، سلول، سیاهچال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ