ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باریکبینی

فرهنگ مترادف و متضاد

تدقیق، دقتفکر، زیرکی، کنجکاوی، موشکافی، نازکاندیشی، نکتهبینی، نکتهسنجی، هوشمندی، هوشیاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ