ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بااصل

فرهنگ مترادف و متضاد

اصالتدار، اصیل، بااصالت، شریف، نجیب، نژاده، نسیب ≠ بیاصل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ