ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

افزایش

فرهنگ مترادف و متضاد

ازدیاد، استکثار، اضافه، افزونی، تزاید، تکثیر، فزونی ≠ کاهش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ