ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اصحاب

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. دمخوران، دمسازان، همراهان، همنشینان، یاران
۲. پیروان، تابعین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ