ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استکثار

فرهنگ مترادف و متضاد

افزایش، افزونخواهی، افزونطلبی، زیادتطلبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ