ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استعفا

فرهنگ مترادف و متضاد

برکناریخواهی، بیکاری، کنارهگیری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ