ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استخلاص

فرهنگ مترادف و متضاد

آزادی، خلاصی، رهایی، نجات ≠ اسارت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ