ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استحاله

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. تبدل، تبدیل، تحول، تطور، تغییر، دگرسانی، دگرگونی، مستحیل
۲. مسخ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ