ترجمه مقاله

اختلال

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اخلال، اغتشاش، بینظمی، هرجومرج،
۲. آشفتگی، پریشانی، پریشی، نابسامانی
ترجمه مقاله