ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمیختن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آغشتن، امتزاج، مخلوطکردن، مزج
۲. اختلاط، موانست، معاشرت
۳. آرمش، خفتوخیز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ