ترجمه مقاله

آزردگی

فرهنگ مترادف و متضاد

افسردگی، رنجش، رنجیدگی، ملال، ملالت، نژندی
ترجمه مقاله