ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یوم الحساب

فرهنگ فارسی معین

( ~ُ. لú ح ) [ ع . ] (اِمر.) روز قیامت ، روز شمار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ