ترجمه مقاله

یورش

فرهنگ فارسی معین

(رِ) [ تر. ] (اِ.) تاخت و تاز، هجوم .
ترجمه مقاله