ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یادآور

فرهنگ فارسی معین

(وَ) (ص فا.) آن که به یاد آورد، آن چه به یاد آورد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ