ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیجگاه

فرهنگ فارسی معین

(اِمر.) مابین چشم و گوش ، شقیقه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ