ترجمه مقاله

گوگ

فرهنگ فارسی معین

(اِ.) تکمة گریبان ، گوی گریبان . گوگه و گوک و گوکه و قوقه نیز گویند.
ترجمه مقاله