ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گوش خراش

فرهنگ فارسی معین

(خَ) (ص .) صدای آزاردهنده .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما