ترجمه مقاله

گلبول

فرهنگ فارسی معین

(گُ لُ) [ فر. ] (اِ.) یاخته های بسیار کوچک و کروی شکل که در خون پیدا می شود و بر دو قسم است گلبول سفید و گلبول قرمز.
ترجمه مقاله