ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گرگین

فرهنگ فارسی معین

(گَ) (ص مر.) کسی که بیماری گَر دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ