ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گبت

فرهنگ فارسی معین

(گِ) (اِ.) زنبور عسل ، نحل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ