ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گارسون

فرهنگ فارسی معین

(سُ) [ فر. ] (اِ.)= گارسن :پیشخدمت در رستوران ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ