ترجمه مقاله

کوبه

فرهنگ فارسی معین

(بِ) (اِ.) هر چیز که با آن چیز دیگر را کوبند.
ترجمه مقاله