ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کندذهن

فرهنگ فارسی معین

(کُ. ذِ) (ص مر.) کم هوش ، کودن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ