ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کنترل

فرهنگ فارسی معین

(کُ تُ رُ) [ فر. ] (اِ.) جستجو، تفتیش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ