ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کفتار

فرهنگ فارسی معین

(کَ) (اِ.) جانوری است درنده و مرده خوار و قوی جثه شبیه سگ .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما