ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کفار

فرهنگ فارسی معین

(کُ فّ) [ ع . ] (ص .) جِ کافر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ