ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسینوس

فرهنگ فارسی معین

(کُ) [ فر. ] (اِ.) نسبت ضلع مجاور زاویة حاده در مثلث قایم الزاویه به وتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ