ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسادی

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع - فا ] (حامص .) بی رونقی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ