ترجمه مقاله

کرز

فرهنگ فارسی معین

(کُ) (اِ.) = کرزه : زمینی که به جهت سبزی کاشتن یا زراعت دیگر هموار کنند و کناره های آن را بلند سازند.
ترجمه مقاله