ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرت

فرهنگ فارسی معین

(کَ یا کِ) = کرد. کرته . کردو: 1 - قطعه ای از زمین زراعت کرده و سبزی کاشته . 2 - هر یک از بخش های تقریباً متساوی یک مزرعه یا باغچه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ