ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرام

فرهنگ فارسی معین

(کِ) [ ع . ] (اِ.) جِ کریم ؛ بزرگوار، بلند - همتان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ