ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارساز

فرهنگ فارسی معین

(ص فا.) چاره جو، مشکل گشا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ