ترجمه مقاله

کارآمد

فرهنگ فارسی معین

(مَ) (ص مف .) شایسته ، کاردان .
ترجمه مقاله