ترجمه مقاله

ژولک

فرهنگ فارسی معین

(لَ) (اِ.) پرنده ای خوش آواز شبیه چکاوک .
ترجمه مقاله