ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژنرال آجودان

فرهنگ فارسی معین

( ~.) [ فر. ] (اِمر.) مقام نظامی تشریفاتی که از سوی فرمانده کل تعیین می شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ