ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چپق

فرهنگ فارسی معین

(چُ پُ) [ تر. ] (اِ.) نوعی آلت تدخین دارای دسته ای چوبی و سری سفالی که توتون را در سر آن ریخته و دود کنند. ؛ ~کسی را کشیدن نهایت خشونت را نسبت به کسی اعمال کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ