ترجمه مقاله

چمان

فرهنگ فارسی معین

(چَ) (ص فا.) خرامان ، خرامنده .
ترجمه مقاله