ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمانیدن

فرهنگ فارسی معین

(چَ دَ) 1 - (مص ل .) به ناز و خرام راه رفتن . 2 - (مص م .) خرامانیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ