ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چماندن

فرهنگ فارسی معین

(چَ دَ) (مص م .) نک چمانیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ