ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه چشمه

فرهنگ فارسی معین

( ~. ~.) (ص مر.) سوراخ سوراخ ، خانه خانه ، مشبک .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ