ترجمه مقاله

پمپاژ

فرهنگ فارسی معین

(پُ) [ فر. ] (اِمص .) بیرون کشیدن سیالات از جایی و داخل کردن آن به جای دیگر به کمک تلمبه یا پمپ ، تلمبه زنی ، پمپ زنی . (فره ).
ترجمه مقاله