ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلوخوری

فرهنگ فارسی معین

(پُ لُ. خُ)(اِمص .)مهمانی ، ضیافت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ