پلمس

فرهنگ فارسی معین

(پَ مَ) 1 - مضطرب شدن و دست و پا گم کردن ، اضطراب . 2 - متهم ساختن . 3 - دروغ گفتن .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما