ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پستان بند

فرهنگ فارسی معین

( ~. بَ) (اِمر.) سینه بند، کرست .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ