ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرنون

فرهنگ فارسی معین

(پَ) (اِ.) دیبای منقش .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ