ترجمه مقاله

پرتابل

فرهنگ فارسی معین

(پُ بْ) [ فر. ] (ص .) ویژگی دستگاه یا وسیله ای که بتوان آن را با دست حمل کرد، دستی . (فره ).
ترجمه مقاله