ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پخ پخ

فرهنگ فارسی معین

(پَ پَ) (شب جم .) آفرین ! مرحبا!
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ