ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ

فرهنگ فارسی معین

(سُ) [ په . ] ( اِ.) 1 - جواب . مق . سؤال . 2 - اطاعت . 3 - پذیرفتگی . 4 - کیفر، مکافات . 5 - عوض ، پاداش . 6 - تعبیر خواب ، گزارش رویا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ