ترجمه مقاله

پازاچ

فرهنگ فارسی معین

نک پازاج .
ترجمه مقاله